Golden Gate Bridge


( Musika sa pamamagitan ng Lithia Park )

Maligayang paggamit ng lahat ay elektroniko na sistema ng toll ng Golden Gate Bridge. Ang mga drayber na tumatawid sa Golden Gate Bridge sa patimog na direksiyon ng San Francisco ay hindi tumitigil sa Toll Plaza dahil ang mga toll ay kinukuwenta sa paraang elektroniko. Ang bayad ay hindi tinatanggap sa Tulay. Sa halip, ang mga motorista ay may apat na mapipiling pagbabayad ng toll. Mangyaring pag-aralan ang mga mapipiling ito at tingnan kung alin ang pinakaangkop sa iyo:

Mga Mapipiling Pagbabayad ng Toll sa Golden Gate Bridge

Magbukas ng isang FasTrak Account
Ang FasTrak ay ang pinakamaginhawang paraan ng pagbabayad ng toll para sa mga drayber na gumagamit ng alinman sa mga tulay na may toll,  Express Lane o daang may toll sa California kahit minsan sa bawat taon. Ang pagtatatag ng isang FasTrak Account ay madali, lalo na online gamit ang isang credit card at nangangailangan ng isang binabayaran munang balanse na $25 hanggang $50. Ang paggamit ng FasTrak ay ang tanging paraan upang tumanggap ng isang may-diskuwentong toll sa Golden Gate Bridge.

Magbukas ng isang License Plate Account
Magbukas ng isang License Plate Account at bayaran ang walang-diskuwentong toll kapag tumatawid ka lamang ng Golden Gate Bridge. Kung ang iyong account ay binuksan sa pamamagitan ng isang credit card, ang toll ay awtomatikong sisingilin sa card na iyon. Kung pinopondohan mo ang isang License Plate Account sa pamamagitan ng cash, dapat kang magpanatili ng isang balanseng katumbas ng isang pagbabayad ng toll.

Gumawa ng Isang-Beses na Pagbabayad
Ang mga Isang-Beses na Pagbabayad ay imunumungkahi para sa mga drayber na hindi madalas na tumatawid sa Golden Gate Bridge, para sa mga bisita mula sa labas ng lugar at para sa mga parokyanong gustong magbayad sa pamamagitan ng cash. Makakagawa ka ng Isang-Beses na Pagbabayad online, sa pamamagitan ng telepono, o nang personal. Ang Isang-Beses na Pagbabayad ay magagawa 30 araw bago ka tumawid sa Tulay, o sa loob ng 48 oras pagkatapos ng iyong pagtawid (maliban kung naglalakbay na nasa isang paupahang sasakyan).  

Toll Invoice
Kung ang mga parokyano ay hindi nagbukas ng isang FasTrak o isang License Plate Account, o gumawa ng Isang-Beses na Pagbabayad, ang isang Toll Invoice ay ipadadala sa pamamagitan ng koreo sa nakarehistrong may-ari ng sasakyan. Ang Toll Invoice ay dapat bayaran sa loob ng 21 araw upang maiwasan ang mga Paglabag sa Toll at mga multa.   

Maari mong bayaran ang iyong toll sa alinman sa mga sumusunod na paraan:

  • Online gamit ang isang credit card sa www.bayareafastrak.org.
  • Sa pamamagitan ng telepono gamit ang isang credit card: Tumawag sa (877) 229-8655. Mag-click dito para sa mga oras ng pagpapatakbo.
  • Nang personal  gamit ang isang credit card, cash, tseke, o money order: Bay Area FasTrak Customer Service Center, 375 Beale Street, San Francisco, CA 94105. Mag-click dito para sa mga oras ng pagpapatakbo o pumunta sa isa sa apat ng aming maginhawa ang kinaroroonan na Cash Payment Locations.           

Kung Ikaw ay Gumagamit ng isang Paupahang Sasakyan

Makipag-usap sa isang rental agent upang linawin kung paano sinisingil ang mga toll para sa paggamit mo ng Golden Gate Bridge. Itanong ang tungkol sa magiginhawang pagbabayad sa pamamagitan ng programa sa toll ng nagpapaupang kompanya, kung may iniaalok. Ang malamang na pinakamaginhawang mapipili ay sumang-ayong gamitin ang programa sa toll na iniaalok ng mga nagpapaupang kompanya.
Kung mas gusto mong huwag gamitin ang programa sa toll na iniaalok ng iyong nagpapaupang kompanya o ang iyong nagpapaupang kompanya ay walang iniaalok na programa sa toll, dapat kang gumawa ng Isang-Beses na Pagbabayad bago ka tumawid sa Golden Gate Bridge (patimog ng San Francisco). Sa sandaling nasa iyo na ang isang paupahang sasakyan, isulat ang licence plate number at gumawa ng Isang-Beses na Pagbabayad.